Runner Info for 'Koston'
SDA Forum Profile Koston
Twitch Page ko5ton
YouTube Page Koston
Published Runs
Metal Slug (ntscus) (ng) [Any %] [Single Segment] [Level 4] [0:11:44] (2019-05-09)